مهندس سید مهدی موسوی شهردار
مهندس سید مهدی موسوی شهردار
مهندس سید مهدی موسوی شهردار
تلفن :
حمید قربانخانلو معاونت توسعه منابع انسانی
حمید قربانخانلو معاونت توسعه منابع انسانی
تلفن :
مهندس موحدی معاونت فنی عمرانی
مهندس موحدی معاونت فنی عمرانی
تلفن :
پیام گروسی مسؤل آتش نشانی
پیام گروسی مسؤل آتش نشانی
تلفن :
خانم عابدینی مدیر مالی
خانم عابدینی مدیر مالی
تلفن :
عباس داودزاده مدیر انفورماتیک
عباس داودزاده مدیر انفورماتیک
تلفن :
مجید عموزاده مدیر دفتر شهردار
مجید عموزاده مدیر دفتر شهردار
تلفن :
محمدرضا ایلیات مدیر خزانه داری
محمدرضا ایلیات مدیر خزانه داری
تلفن :
علی اصفهانی مدیر اداری
علی اصفهانی مدیر اداری
تلفن :
سعید خلیلی مسئول بایگانی
سعید خلیلی مسئول بایگانی
تلفن :

علیرضا غلامی مسئول روابط عمومی
علیرضا غلامی مسئول روابط عمومی
تلفن :
اسد امیری مسئول تاسیسات
اسد امیری مسئول تاسیسات
تلفن :
آقای فرزاد مسئول املاک
آقای فرزاد مسئول املاک
تلفن :
جواد سارجلو مسئول طراحی عمرانی
جواد سارجلو مسئول طراحی عمرانی
تلفن :