داود حیدری رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت
 
فاطمه اخگری عضو شورای اسلامی شهر ماهدشت
فاطمه اخگری نایب رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت
 
 
وحید سعیدی عضو شورای اسلامی شهر ماهدشت
وحید سعیدی رئیس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
 
 
نعمت امیری عضو شورای اسلامی شهر ماهدشت
نعمت امیری سخنگوی شورای شهر
 
 
معصومه تاری قلی عضو شورای اسلامی شهر ماهدشت
معصومه تاری قلی دبیر شورای اسلامی شهر ماهدشت
 
 
ابوالفضل هدایتی رئیس کمیسیون خدمات شهری،فضای سبز،محیط زیست،بهداشت و درمان
ابوالفضل هدایتیرئیس کمیسیون خدمات شهری،فضای سبز،محیط زیست،بهداشت و درمان
 
 
> رضا زرین پناه رئیس کمیسیون فنی،عمرانی و امور زیربنایی
رضا زرین پناه رئیس کمیسیون فنی،عمرانی و امور زیربنایی